Ü d v ö z l e t  M i n d e n  N á z á r e t i n e k !

Ahogy istentiszteletre gyűlünk össze ma szerte a világon több, mint 18.000 helyi gyülekezetben és centenáriumi ünnepségeken, a Názáreti Egyház egy izgalmas századot ünnepel, ami a globális szolgálatról, és egy inspiráló, jövőbeni reménységről szól. Minket, a Názáreti Jézus követőit az üzenet és a misszió hozott össze. Jézus Krisztus élete és szolgálata nagy hatást gyakorolt a mi életünkre. Az Ő Szentlelke formálja életünket, megbocsát, üdvözít és megszentel bennünket teljesen. Lelkesen osztjuk meg Isten szeretetét bármilyen nyelv, kultúra, faj vagy nemzet emberével. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete kihirdeti, hogy a mai nap, 2008. október 5-e a Centenáriumi Ünnepség Vasárnapja. Amint ma ünneplünk "Sok közül egy, egy közül sok", hívunk, hogy csatlakozz testvéreinkhez 151 országból, hogy emlékezetessé tegyük ezt a történelmi pillanatot. Adjon ez az ünneplés új lendületet a mi missziós munkánkban, hogy tegyünk Krisztushoz hasonló tanítványokká minden népet a következő évszázadban is.

JERRY D. PORTER, JAMES H. DIEHL,     NINA G. GUNTER ,  PAUL G.CUNNINGHAM, JESSE C. MIDDENDORF, J. K. WARRICK

Egy szoborral tisztelgünk John Wesley előtt, mint a Metodizmus és a Wesleyánus-Arminizmus tradiciók Atyjának

 

 
 

A   N á z á r e t i   E g y h á z   C e n t e n á r i u m a

Ahogyan ma Istent imádjuk, csatlakozunk több, mint 1,6 millió Názáreti keresztény globális ünnepéhez, mely áthidal 24 időzónát több, mint 18.000 gyülekezetben, minden lakott kontinensen.

Ünnepeljük a sokféle nemzetet, kultúrát, és nyelvet.

Ünnepeljük az üdvösség és szent élet üzenetének egységét.

Ünnepeljük Isten hűségét az Ő egyházához az évek során, és az Ő ígéretit a jövőre nézve.

"Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok."
I. Péter 2:9-10


2008. október 5.
 

 

 A Názáreti Centenárium egy évforduló, egy házasság jelzése, ami összeköt már létező családokat, és egy újat hoz létre. Száz évvel ezelőtt a Názáretiek egy túlnyomórészt amerikai család volt, sok külföldi rokonnal. Ma gyülekezetek nemzetközi családja vagyunk minden lakott kontinensről. Nincs nyelv, faj, vagy nemzetiség, ami többségben lenne.

EGY A SOK KÖZÜL, EGY-EGYESÜLÉS A SZENTSÉGBEN
Mint egy kifejezése a Szentség Mozgalomnak, és a szentélet hangsúlyozásának, alapítóink összejöttek, hogy egy népet alkossanak.

A korai Názáretisek látása John Wesley doktrinális alapelveiből származnak: üdvösség kegyelemből hit által, megszentelődés kegyelemből hit által, teljes megszentelődés, és a Lélek bizonysága Isten munkájáról az ember életében. A Szentség Mozgalom az 1830-as években indult, hogy előmozdítsa ezeket a doktrinákat, különösen a teljes megszentelődésről szólót. Habár 1900-ig a mozgalom szétforgácsolódott.
Phineas F. Breese, C. B. Jernigan, C. W. Ruth, és más vezetők törekedtek arra, hogy egyesítsék a szentség csoportokat.
 
Phineas F. Breese C. B. Jernigan C. W. Ruth

1907 októberében az Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek Szövetsége és a Názáreti Egyház egyesültek az első Egyetemes Gyűlésen Chicagóban (Illinois)

1908 áprilisában egy Penielben (Texas) szervezett gyülekezet által a Texasi Szentség Szövetség néhány vezetője is bekerült a Názáreti Egyházba.

1908 szeptemberében, a pennsylvaniai konferenciáján a Szentség Keresztény Egyháza feloszlatta magát és szintén csatlakozott.

1908 októberében megtartották a második Egyetemes Gyűlést Pilot Pointban, Texasban, együtt a Krisztus Szentség Egyháza Egyetemes Tanácsával közösen tartották. Az "egyesülés éve" a Pünkösdi Názáreti Egyház és a Krisztus Szentség Egyháza egyesülésével ért véget.

A Skót Pünkösdi Egyház és a Pünkösdi Misszió 1915-ben egyesül. Ezzel együtt a Názáreti Egyház hét különböző felekezetet és két másik csoportot egyesített.

 

 
 

E g y  e g y h á z ,  s o k  g y ü l e k e z e t

  EGY EGYHÁZ - SOK GYÜLEKEZET - KÜLDETÉS A VILÁGBAN

A Názáreti Egyház egy olyan egyház, mely különféle kultúrákból, és más-más nyelvet beszélő emberekből tevődik össze. 1908-ban már voltak gyülekezetek az Egyesült Államokban és Kanadában, valamint megkezdődött a szervezett munka Indiában, Zöld-foki Köztársaságban, Mexikóban és Japánban, majd ezt hamarosan követte Afrika és Kína. Ahogy H. F. Reynold egyetemes szuperintendens mondta, az egyháznak "küldetése van a világban". Ettől kezdve a világmisszió támogatása a názáretiek egyik ismertetőjele lett.

Ahogyan az egyház növekedett, egyre több kultúra és nyelv jelent meg, éppen ezért 1980-ban nemzetközivé tették az egyházat, mely azt jelenti, hogy egy egyház vagyunk sok gyülekezettel szerte a világban. Inkább ezt fogadták el, minthogy nemzeti egyházak alakuljanak, mint ahogy a korábbi protestáns egyházak tették. 2001-re az Egyetemes Gyűlés küldötteinek 42%-a beszélte az angolt második nyelvként, vagy éppenséggel sehogy sem. Most már több 60%-a a tagoknak és a 428 kerület 80%-a Amerikán kívül van.

Az előttünk lévő század új kihívásokat tartalmaz majd, de már tudjuk, hogyan szeretnénk tovább haladni: mint egy egységes egyház, továbbra is támogatjuk a sokszínűséget. És mint sokszínű gyülekezetek összessége, egyek maradunk.

Az egység ünneplése: "A Halleluja induló" 1908

 

 
 
Keresztények vagyunk
Az Egyetemes Egyház tagjaiként minden igaz hívővel együtt Urunknak
valljuk Jézus Krisztust, és elfogadjuk a korai egyház Szentháromság központú hitvallásait. Tiszteljük wesleyánus szentségteológiánk örökségét, és hisszük, hogy ez a Szentíráshoz, a józan észhez, a hagyományokhoz és tapasztalatokhoz hű hitértelmezést ad.
A szentség népe vagyunk
Isten, aki maga is szent, megszentelt életre hív el minket. Hisszük, hogy a
Szentlélek egy második kegyelmi munkát is el akar végezni bennünk,
amelyet különböző neveken ismerünk, például "teljes megszentelődés" vagy "Szentlélekkel való megkeresztelkedés". A szentlélek
megtisztít minket minden bűntől; megújít minket Isten képmására; erőt ad, hogy Istent teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szeressük, és hogy felebarátainkat úgy szeressük, mint magunkat; valamint létrehozza bennünk Krisztus természetét. A hívő életében a szentség legvilágosabban úgy érthető meg, mint a Krisztushoz való hasonlóág.
Küldetésünk van
"Küldöttek" vagyunk, akik  válaszolunk Krisztus hívására, és erőt kapunk a Szentlélektől, hogy menjünk el az egész világba. "Küldöttek" vagyunk, akik tanúskodunk arról, hogy Krisztus az Úr, és együttműködünk Istennel a Gyülekezet építésében és Isten
országának növelésében (2Korintus 6,1). Küldetésünk, missziónk fontos részét képezik a következők: Isten imádata, tisztelete, a világ felé való szolgálat az evangélium hirdetésén és karitatív munkán keresztül, a hívők biztatása, hogy tanítványságukban a keresztény érettség felé haladjanak, és a keresztény felsőoktatás, amely felkészít a keresztyén szolgálatra.

 

 
 
A   m i s s z i ó   s z á z a d a

A Názáreti Egyház mindig egy nemzetközi család volt. Amikor az alapító csoportok egyesítették erőiket 1908-ban, akkor ez a misszió területeiket is jelentette, amelyek a következők voltak: USA, India (amely1898-ban indult), Cape Verde (1902), Mexikó (1903) és Japán (1907).
Azok a csoportok, akik 1915-ben csatlakoztak, magukkal hoztak más munkaterületeket: Guatemala (1901), Kuba (1902) és Skócia (1906). Így aztán mialatt a Názáreti Egyház a 100 éves fennállását ünnepli 2008-ban, mint olyan egyház, amely különböző felekezetek egyesüléséből alakult, addig az a munka, amelyet az alapító gyülekezetek végeztek már 200 éves.
Manapság a Világmisszió misszionáriusok százait küldi ki a szolgálatra, illetve honi, helyi názáretisek ezreit azért, hogy eljuttassák a szentség üzenetét minden lakott kontinensre. A Názáreti Egyház missziója hat világrészen, régióban van jelen, mindegyik régiót egy régió igazgató vezeti a Világmissziós Osztály felügyelete alatt. A hat régió: Afrika, Ázsia és a Csendes-óceán térsége, Karib-szigetek, Eurázsia, Mexikó és Közép-Amerika, valamint Dél-Amerika.
 

Világmissziós források a nemzetközi egyházon keresztül

Világmissziós Irodalom: Szentségről szóló irodalom 103 nyelven

Szeretetszolgálat: Katasztrófa elhárítás, krízismenedzselés, gyermekek anyagi támogatása, étel és ruha programok, hosszú távú segítségnyújtás.

Nemzetközi Názáreti Misszió: Oktatás, imádság, anyagi támogatás

Világmissziós Kommunikáció: Evangéliumi műsorszórás, videó anyagok és internetes kommunikáció.

Oktatás: Lelkész és laikus képzés

Az evangélium eljuttatása Guatemalába az Evangéliumi Kocka révén

Bizonyságtevő Munkacsoportok: fizikai munka, valamint rövid időtartamú missziós tevékenység.

Missziós Alakulat: önkéntesek missziós szervezete

Fiatalok a Misszióban és Fiatalok Szolgálata: diákok rövid időtartamú szolgálata.

JÉZUS Film Aratás Partnerség: Az evangélium eljuttatása az íratlan Ige révén. Ennek eredményeként 8 millióan döntöttek Krisztus mellett, 13 000 új missziós gyülekezet alakult és több, mint 20 000 új lelkész lett képezve 1998 óta.

Amit régen úgy hívtunk, hogy "külmisszió", és "belmisszió", az már mára globális misszióvá vált, amely magába foglalja az Egyesült Államokat és Kanadát is. 100 év elteltével az Egyesült Államok és Kanada majdnem minden városában van egy Názáreti Gyülekezet.

A helyi gyülekezetek és kerületek a következő módokon juthatnak misszióval kapcsolatos forrásokhoz

Lelkész Művelés: toborzás, felkészítés, oktatás, missziós vezetők támogatása a szentség evangéliumának terjesztésében.

Missziós Stratégia: több nemzetiségiekkel, városi lakossággal és szeretetszolgálattal kapcsolatos kezdeményezések vezetése az USA-ba és Kanadába bevándorolt lakosságot elérendő.

Evangelizációs Források: elérni az elveszetteket Krisztus számára és tanítványokká tenni őket.

Amint ünnepeljük a Názáreti Egyház Centenáriumát, vegyük figyelembe, hogy az USA-ban és Kanadában 1435 új gyülekezetet jegyeztek be 1994 óta.
Egyházunk a két fent említett területen lényeges növekedést ért el, illetve növekedésben van, amely a következőkben nyilvánul meg: 6 000 gyülekezet, 500 000 vasárnapi iskolás, 750 000 tag és 800 000 istentiszteleten résztvevő.

Szeretetszolgálat Arizona, USA

 

 
A   h e l y i   m i s s z i ó s   r é s z v é t e l   s z á z a d a
 

A helyi gyülekezeteket az a Nemzetközi Názáreti Misszió (NNM) kapcsolja össze a Világmisszióval globálisan, amely 1899-ben kezdődött azzal, hogy nyolc asszony megszervezett egy társaságot, amely a missziót hivatott propagálni az Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek között. 1908-ra a társaságnak 400 tagja volt. 1915-ben, a negyedik Egyetemes Gyűlés hivatalosan elismerte az Asszonyok Missziós Társaságát, mint segédszervezetet. A szervezet 1952-ben nyitott a férfiak, ifjak és a gyerekek felé is.
Mialatt a szervezet neve többször is változott az idők során, annak célja mindig ugyanaz maradt.
A Nemzetközi Názáreti Misszió, amelynek ma több mint 865 000 teljes tagja van a világ minden részén, négy területre koncentrál, amelyek segítségével bátoríthatja a missziót a helyi gyülekezetekben.

Imádság: Imára mozgósítás vonala, a Názáreti Világ Imahete és az Üldözött Gyülekezetek Imanapja

Globális Tudatosság: Missziós oktatás többféle módon és forráson keresztül.

Gyerekek és Ifjak: Aktív részvétellel jellemezhető missziós tapasztalatok a Következő Generáció számára.

Pénzgyűjtés: Világmissziós Gyűjtés - évente 49 millió dollár, Alabástrom, Világmissziós Műsorszórás, és más egyéb gyűjtések.

Óvoda, árvaház-Ukrajna

 

 
 
Egy évszázadnyi szolgálat a fiatalok felé
 

A korai szolgálatok megalakulása - például Az E Társaság nőknek vagy a Szt. István Testvériség férfiak felé való szolgálata -, arra buzdította az ifjúságot, hogy tanulmányozzák az Isten Igéjét, imádkozzanak, megosszák egymással bizonyságaikat, és tartsanak evangélizációra való felkészítést. A mozgalom korai tagjai az 1Tim 4:12 versét választották mottónak:
"Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban"
Erre az alapra építve, sikerült 523 tagról 12,768 tagra növekednie az ifjúsági szolgálatnak 1908-tól 1923-ig, amikor is a Názáreti Fiatalok Szervezete hivatalosan is megalakult. 1972-ben Nemzetközi Názáreti Ifjúságra (NNI) változtatták nevüket, hogy így jobban tükrözze az egyház nemzetközi munkáját és terjeszkedését.
A názáreti ifjúsági mozgalom egy világméretű szervezetté vált, mely szolgálati lehetőségeket nyújt, táborokat és konferenciákat szervez, felkészít különböző szolgálatokra és a misszió megtapasztalására ad lehetőséget.

Most már a Nemzetközi Názáreti Ifjúság több mint 380,000 fiatalt foglal magában, és az ifjúsági munkát megszervezték minden régióban. Továbbra is célunk a "komolyabb keresztény életet" szem előtt tartani és azt megvalósítani, illetve továbbra is a hármas stratégiánkra (evangélizáció-tanítványság-fiatalok mozgósítása) építve haladunk tovább.

 
 
A z   o k t a t á s   é v s z á z a d a
 

Az 1800-as évek végére a szentség mozgalom vezetői annyi egyetemet, főiskolát és szemináriumot alapítottak már, hogy 1908-ban, az Egyetemes Gyűlés megalapításakor, 10,000 fővel, a Názáreti Egyháznak már 14 oktatási intézménye volt. Dr. Phineas Bresee, első egyetemes szuperintendensünk a következőt mondta: "A felső oktatás olyan fontossággal bír, hogy az az egyház, amely ezt a feladatot az államra vagy másokra hagyja, hamarosan a saját örökségétől fosztja meg magát."
Ennek az örökségnek a továbbépítésének a gyümölcse, hogy ma már 56 egyetemünk, szemináriumunk, főiskolánk van 40 országban, szerte a világban. 40,000 diák vesz részt oktatási programjainkban és intézményeinkben. Intézményeink magas szintű oktatást nyújtanak lelkészképzés és bölcsészettudomány területén. Ezek az iskolák felkészítik a lelkészeket, misszionáriusokat, laikusokat, hogy az evangélium megosztása, a tanítványok képzése és a gyülekezetek alapításán keresztül hatással legyenek a világra Krisztusért.
 

 
 
 

A  s z e n t s é g i r o d a l o m   

k i a d á s á n a k   

é v s z á z a d a

1912-ben két nyomdai géppel, egy nagy adag hittel és elszánással felszerelve, segítőkész, hűséges munkások elkezdték a Názáreti Egyházat irodalmi anyagokkal ellátni. Már a kezdetek óta a Názáreti Kiadóház (NPH) az egyház hivatalos kiadója lett.
Korai egyházvezetők felismerték az ebben rejlő lehetőségeket: az értékét annak, hogy saját könyveket, kottákat, magazinokat, tananyagokat készíthetünk, mely elősegíti a szentség üzenetének terjesztését. A cél, hogy olyan üzenetet terjesszenek a könyvkiadáson keresztül, mely megerősíti az emberi csoportok, közösségek közötti kötődést ugyanúgy, mint annak idején a fiatal egyház megalakulásakor. Mára a Kiadóház több mint 25 millió példányban nyomtat különböző anyagokat évente.

Beacon Hill Press: Könyvek a keresztény életről, lelki növekedésről, valamint szolgálati és vezetőségi segédanyagok és teológiai könyvek.
Lillenas Publishing Company: Keresztény zene kórusoknak és együtteseknek, dráma anyagok, valamint zene és dráma gyermekeknek.
WordAction Publishing Company: Vasárnapi Iskolai és kiscsoportos tananyagok, valamint Vakációs Biblia Suli, Karaván és zenés anyagok gyermek részére.
Barefoot Ministries: Internetes és nyomtatott anyagok. Témái: tanítványság, lelki formálódás, és áhítatos anyagok az ifjúság részére.

 

 
 

A z  e l s ő  100 év  n y o m á b a n

Vallások családfája
A Názáreti Egyház terjedése
Országok belépése az Egyházba
Az első 100 év képekben
Az első 100 év videón


oldal elejére

vissza a főoldalra